E-Assist | Wat zijn de regels?

NL | Fietsen met een electro-ondersteuning zijn razend populair. Ook in de wereld van het ligfietsen heeft de E-assist zijn intrede gedaan. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de regelgeving rondom die ondersteuning.

 

Onlangs stond er een Velomobiel te koop waarin een motor met een vermogen van 750 Watt is gemonteerd. Een vermogen dat softwarematig is teruggeschroefd tot 250 Watt. Omdat er vele verhalen rondgaan over wat wel en wat niet mag, heb ik een mail gestuurd naar het expertteam van de ANWB. Zij beantwoorden ook vragen in de 'Kampioen'. Het antwoord is helder:

 

Een Velomobiel wordt nog als fiets gezien indien er een E-assist is gemonteerd van maximaal 250 Watt en  de ondersteuning uitschakeld bij 25 km/u.

 

Indien in een ligfiets een zwaardere motor dan 250 Watt wordt gemonteerd en de snelheid waarbij de ondersteuning uitschakeld maximaal 45 km/u is, dan moet de ligfiets voldoen aan de regels die gelden voor een 'speed-pedelec'. Dit geldt ook wanneer een zwaardere motor softwarematig is teruggezet op 250 Watt.

 

Nederlandse verkeersregels voor speed-pedelec (zie ook deze website):

> Voor speed-pedelecs gelden dezelfde regels als voor bromfietsen.

> Voor een speed-pedelec gelden de volgende maximum-snelheden:

- Op de rijbaan 45 km/u.

- Op het fiets/bromfietspad buiten de bebouwde kom 40 km/u.

- Op het fiets/bromfietspad binnen de bebouwde kom 30 km/u.

 

Verder moet u:

> minimaal 16 jaar zijn;

> een bromfietsrijbewijs (type AM) hebben;

> een goedgekeurde bromfietshelm (norm ECE 22.05) of een goedgekeurde speed-pedelec-helm (norm NTA 8776:2016) dragen;

> een gele bromfietskentekenplaat achterop uw speed-pedelec hebben;

> voor uw speed-pedelec een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) hebben;

> op het fiets/bromfietspad rijden (of op de rijbaan). U mag dus niet op het fietspad rijden;

> het kentekenbewijs bij u hebben.

D | Fahrräder mit Elektro-Unterstützung sind äußerst beliebt. Auch in der Welt des Liegeradfahrens hat der E-Assist Einzug gehalten. Aber wie sieht es in die Niederlanden mit den Vorschriften für diese Unterstützung aus? 

 

Kürzlich stand ein Velomobil zum Verkauf, bei dem ein Motor mit einer Leistung von 750 Watt montiert ist. Eine Leistung, die per Software auf 250 Watt reduziert wurde. Da es viele Geschichten darüber gibt, was mag und was nicht mag, habe ich eine E-Mail an das Expertenteam des ANWB geschickt. Sie beantworten auch Fragen im 'Champion'.

 

Die Antwort ist klar. Ein Velomobil gilt in de Niederlande immer noch als Fahrrad, wenn es eine E-Hilfe von maximal 250 Watt gibt und eine, die die Unterstützung bei 25 km/h deaktiviert.

 

Wenn ein schwererer Motor als 250 Watt in einem Liegerad montiert ist und die Geschwindigkeit, bei der die Hilfe abgeschaltet wird, max. 45 km/h beträgt, muss das Liegerad die Regeln für ein "Speed-Pedelec" erfüllen. Auch wenn ein Motor ist beschrenkt auf 250 Watt.

 

Niederländische Verkehrsregeln für Geschwindigkeits-Pedelec (Mehr Info auf diesem site):

> Für Speed-Pedelecs gelten die gleichen Regeln wie für Mopeds.

> Für ein Geschwindigkeits-Pedelec gelten die folgenden Geschwindigkeitsbegrenzungen:

- Auf der Fahrbahn 45 km/h.

- Auf dem Fahrrad-/Mopedweg außerhalb des bebauten Gebiets 40 km/h.

- Auf dem Fahrrad-/Mopedweg innerhalb des bebauten Gebiets 30 km/h.

 

Außerdem müssen Sie:

> mindestens 16 Jahre alt sein;

> einen Mopedführerschein (Typ AM) besitzen;

> einen zugelassenen Mopedhelm (Norm ECE 22.05) oder einen zugelassenen Speed-Pedelec-Helm (Norm NTA 8776:2016) tragen;

> haben ein gelbes Mopedkennzeichen auf der Rückseite Ihres Geschwindigkeits-Pedelec;

> haben eine Haftpflichtversicherung für Ihr Speed-Pedelec;

> auf dem Fahrrad-/Mopedweg (oder auf der Fahrbahn) fahren. Sie dürfen daher nicht auf dem Radweg fahren;

> die Anmeldebescheinigung mit sich führen.