Privacy beleid bescherming persoonsgegevens


Bescherming van uw privacy

 

Grensrijder.com hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze  Privacy beleid bescherming persoonsgegevens willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Grensrijder.com houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Wij zijn verantwoordelijk voor de (juiste) verwerking van uw persoonsgegevens.

De doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Registratie van deelnemers aan door Grensrijder.com georganiseerde activiteiten (zoals toertochten/treffen);
 • Uitvoeren van tevredenheidsonderzoek onder deelnemers over door Grensrijder.com georganiseerde activiteiten;
 • Facturatie van kosten verbonden aan deelname aan door Grensrijder.com georganiseerde activiteiten;
 • Toesturen van een nieuwsbrief over clubactiviteiten aan geïnteresseerden die zich hiervoor hebben aangemeld

Type persoonsgegevens die wij gebruiken:

 • Voornaam en achternaam, mailadres, woonplaats, land en GSM nummer;
 • Type ligfiets;
 • Lidmaatschap van NVHPV, HPV-B of HPV-D;

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen heeft, neemt u dan gerust even contact met ons op via info@grensrijder.com.